ZOBU TEHNIĶU SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 

1. Zobu tehniķu sertifikāts ir dokuments, kas apliecina tā profesionālo sagatavotību un dod tiesības attiecīgai personai kā speciālistam pastāvīgi praktizēt visās ārstniecības iestādēs neatkarīgi no to īpašuma veida.

2. Persona ir tiesīga sertificēties dotajā specialitātē, ja tai ir attiecīga vidējā medicīnas pamatizglītība un kura prot valsts valodu atbilstīgi Valodu likuma paredzētajam trešās pakāpes prasībām un vēlas kārtot vai kārto sertifikācijas eksāmenu un pastāvīgi nostrādājuši profesijā divus gadus. Sertifikācijas eksāmens sastāv no daļām:

            a. teorētiskā daļa - 275 jautājumi;

            b. praktiskā daļa - specializācijas meistardarbs zobu protēžu tehnikā.

3. Sertificējamā persona ir tiesiska sertificēties specialitātē, ja tā ir sagatavojusi sertifikācijas eksāmena praktiskās daļas meistardarbu, atbilstoši savai darba specializācijas un sertifikācijas prasībām, kā arī gatava atbildēt uz eksāmena teorētiskās daļas jautājumiem ar kuru tā ir iepazīstināta. Resertificējamā persona apliecina savu profesionālo līmeni un kvalifikāciju ik pēc 5 (pieciem) gadiem atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Nr. 943 no 18.12.2012. paralēli iesniedzot sertifikācijas komisijai reglamentētu dokumentu paketi atbilstoši šim lēmumam. Pēcdiploma kvalifikācijas kredītpunktu skaits ir 150 punkti (1 stunda - 1 punkts). Kredītpunktu skaitu stundā var noteikt LZTB sertifikācijas komisija atbilstoši komisijas izstrādātai stundu vērtības skalai.

4. Sertifikāta derīguma termiņš ir 5 (pieci) gadi.

 

Sertifikācijas komisijas izveidošana un tās darba organizācija.

 

1. Sertifikācijas komisiju izveido uz 2 (diviem) gadiem attiecīgā profesionālā biedrībā.

2. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir 7 (septiņi) locekļi, tajā skaitā, 2 (divi) ārsti no attiecīgās profesionālās asociācijas, 4 (četri) attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvji un 1 (viens) profesionālās izglītības pārstāvis.

3. Sertifikācijas locekļi ir augsti kvalificēti sertificēti speciālisti, kas pārstāv attiecīgās speciālitātes nozares. Sertifikācijas komisijas locekļus apstiprina attiecīgās profesionālās asociācijas padome. Sertifikācijas komisija balsojot nosaka sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.

4. Sertifikācijas komisiju attiecīgā specialitātē vada sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, kuru apstiprina sertifikācijas padome. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par sertifikācijas komisijas darbu.

5. Par sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju var būt tikai attiecīgajā specialitātē augsti kvalificēts vai sertificēts ārstniecības speciālists ar darba stāžu attiecīgajā specialitātē ne mazāku par 7 (septiņiem) gadiem. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja materiālās saistības, kas saistītas ar sertifikāciju ir pakļautas ministru padomes sertifikācijas nolikumam.

6. Lēmumu par izmaiņām sertifikācijas komisijas sastāvā pieņem sertifikācijas padome.

7. Sertifikācijas komisijas pamatsastāvs 2 gadu laikā ar sertifikācijas padomes vairākuma lēmumu var tikt atjaunots par 25%.

8. Ja sertifikācijas padomes vairākuma lēmums nav nodrošināms, tad viņu izšķir padomes priekšsēdētāja lēmums.

9. Sertifikācijas padomes sekretāra pienākumos ietilpst:

            a. noteikt sertifikācijas laiku un vietu;

            b. paziņot par kārtējo sertifikātu sertifikācijas padomes locekļiem;

            c. sertifikācijas komisijas locekļiem;

            d. kā arī sertificējamajiem;

            e. pieņemt un piereģistrēt dokumentus no sertificējamajiem, atbilstoši

            sertifikācijas nolikumam;

            f. sertifikācijas apmaksas noformēšana un sadalījums, atbilstoši tāmei un

            sertifikācijas nolikumam;

            g. sertifikācijas protokola noformēšana un nosūtīšana sertifikācijas

            padomei 3 (trīs) dienu laikā;

            h. sertifikācijas komisijas darba līgumu noformēšana.

10. Sertifikācijas komisijas periodiskums - ne retāk kā 3 (trīs) reizes gadā.

11. 3(trīs) mēnešus pirms sertifikācijas eksāmena dienas sertificējamai personai jāiesniedz sertifikācijas komisijā šādi dokumenti:

            a. sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam adresēts iesniegums;

            b. dokumenti, kas apliecina iegūto medicīnisko izglītību un specializāciju,

            vai minēto dokumentu norakstu;

            c. apliecību, kas apliecina reģistrāciju Labklājības ministrijas Veselības

            departamenta ārstniecības personu reģistrā;

            d. dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi, atbilstīgi valodu likumā

            paredzētajam 3. pakāpes prasībām;

            e. izziņu no darba vietas par darbu attiecīgajā specialitātē;

            f. kvīts par sertifikācijas pakalpojumu samaksu vai minētās kvīts noraksts.

12. Sertifikācijas komisijas pienākums ir izskatīt iepriekš minētos dokumentus un pieņemt lēmumu par sertificējamās personas pielaišanu sertifikācijai.

 

LZTB sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: E. Garšteins

LZTB sertifikācijas komisijas sekretāts: J. Brošs

 

Sertifikācijas komisijas nolikums

apstiprināts 2013. gada 15. martā.