LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS
ĒTIKAS KODEKSS

ĒTIKAS KODEKSS IR DOKUMENTS, KURĀ TIEK DEFINĒTAS
VĒRTĪBAS UN UZVEDĪBAS PRINCIPI NOTEIKTĀM
SABIEDRISKI NOZĪMĪGĀM DARBĪBĀM.

LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS ētikas standarts. Biedrība var kopēji uzņemties atbildību par savu rīcību, ja šo vērtību pielietojums ir vienādi izprasts.

LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS ĒTIKAS KODEKSS
Šo Ētikas Kodeksu izstrādājusi Latvijas Zobu tehniķu biedrība, pamatojoties uz LZTB Statūtiem, zobu tehniķa profesijas standarta, medicīnas darbienieka morālām un ētiskām normām.
Ētikas Kodess ir obligāts visiem Latvijas Zobu tehniķu biedrības sertificētajiem zobu tehniķiem, kuri prkatizē, darbojas izglītības vai zinātnes jomās, kā arī zobu tehnisko pakalpojumu sniedzošo iestāžu darbieniekiem un zobu tehniskās fakultātes apmācības studentiem.

Zobu tehniķa galvenie uzdevumi
1. Veikt savu praktisko, profesionālo darbību saskaņā ar apstiprinātu zobu tehniķa profesijas standartu, vispāratzītiem zinātniskiem, medicīnas un ētikas principiem.
2. Zobu tehniķis savu profesionālo darbu organizē saskaņā ar LZTB ētikas kodeksu un atbilstoši Latvijas valsts likumdošanas normām.
3. Jebkurā savas darbības jomā zobu tehniķim jāstrādā un jāizturas tā, lai neradītu šaubas par sava darba un zobu tehniķa, kā profesijas, reputāciju. Viņam ir augstu jāstāda profesionālisms, godīgums, objektivitāte un cieņa pret pakalpojuma pasūtītāju un jāseko, lai viņu darbība atbilstu visaugstākajiem ortopēdiskās restaurācijas standartiem.

Kompetence
1. Veicot savu profesionālo darbību, zobu tehniķim jābūt godīgam, patiesam, godprātīgi jādarbojas tikai savas profesionālās kompetences un kvalifikācijas ietvaros, mērķtiecīgi un zinātniski pamatoti, nepārvērtējot savu prasmju līmeni un nepiedēvējot sev neesoši kvalifikāciju, pieredzi un sasniegumus.
2. Zobu tehniķim jābūt sagatavotam izmantot praktiskā darbā, savā jomā esošās teorijas un to praktiskās pielietošanas metodes, viņam nepārtraukti jāseko savas profesionālās kompetences līmenim.
3. Lai apgūtu metodes un paņēmienus, kuros zobu tehniķis varētu pilnveidot savu profesionālo izaugsmi, kā arī nav pietiekami kompetents, viņam ieteicams sadarboties ar pieredzes bagātākiem kolēģiem, kuri varētu veikt konsultantu funkcijas.
4. Zobu tehniķim jāiepazīstas ar tās iestādes mērķiem un vērtību orientāciju, kuras struktūrā viņš strādā.
5. Zobu tehniķim jāciena kultūrvide, kurā viņš strādā un jāsniedz piemērota palīdzība daudzkultūru sabiedrības locekļiem.

Profesionālās attiecības
1. Zobu tehniķis ar lielu cieņu un piesardzību strādā ar informāciju, kura tiek saņemta no mūsu sadarbības partneriem - pakalpojuma pasūtītājiem.
2. Zobu tehniķis nekad neizpauž konfidenciālu informāciju par uzņēmumu, sadarbības partneriem - pakalpojuma pasūtītājiem, pacientiem.
3. Zobu tehniķis neuzņemsies izpildīt līdzīgus pasūtījumus no sadarbības partneriem - pakalpojuma pasūtītājiem, kuras var būt uzskatāmas par konkurentiem un kuras darbojās vienā tirgū, izņemot gadījumu, kad otrs profesionālis tam piekrīt vai lūdz to darīt.
4. Ja zobu tehniķis uzskata, ka viņa kolēģis rīkojas neprofesionāli, viņam vispirms kritika jāizsaka personiski un konfidenciāli.Zobu tehniķis nedrīkst kritizēt kolēģu darbu, kolēģim klāt neesot.
5. Zobu tehniķim jāseko savai garīgai un fiziskai veselībai, jārūpējas par to un, ja personiskās problēmas ietekmē vai traucē viņa profesionālo darbību, tad viņam jārūpējas par kvalificētu palīdzības saņemšanu. Zobu tehniķim nemitīgi jāturpina pilnveidot savu profesionalitāti.

Ētikas kodeksa ievērošana
1. LZTB nodibina Ētikas komisiju, kas seko Ētikas kodeksa ievērošanai un izmaiņu nepieciešamībai.
2. Pretenzijas par konflikta situācijām vai Kodeksa normu neievērošanu jāiesniedz Ētikas komisijai.
Pēc abu pušu viedokļu uzklausīšanas Komisija apspriež notikumu un pieņem rekomendācijas.
3. Ētikas Komisija var ierosināt disciplināri sodīt zobu tehniķi, kurš pārkāpis Ētikas Kodeksa normas. Par disciplināro sankciju piemērošanu atbilstoši pārkāpuma smagumam lemj LZTB kopsapulce.

NOLIKUMS PAR LZTB ĒTIKAS KOMISIJAS DARBĪBU

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ētikas komisija (ĒK) dibināta, lai veicinātu zobu tehniķu profesionālās darbības kvalitāti, regulētu profesionālās attiecības, sekmētu savstarpējās attiecības ar sadarbības partneriem.
1.2. ĒK sastāv no profesionāliem - sertificētiem zobu tehniķiem ar noteiktu profesionālo kvalifikāciju un profesionālā darba pieredzi.
1.3. ĒK tiek dibināta uz brībprātības principiem, to ievēl LZTB biedri LZTB kopsapulcē.
1.4. ĒK darbojas pamatojoties uz LZTB Ētikas kodeksu, zobu tehniķu profesionālās darbības nolikumu, zobu tehniķu profesijas standartu, valstī pastāvošajām juridiskajām normām.

2. Ētikas komisijas darbības mērķi

2.1. Paaugstināt zobu tehnisko pakalpojumu kvalitāti.
2.2. Veicināt zobu tehniķu profesionālo izaugsmi.
2.3. Sekmēt savas profesijas prestiža pieaugumu sabiedrībā.

3. Ētikas komisijas darbības uzdevumi

3.1. Sūdzības gadījumā LZTB biedram piedēvēto neētisko rīcību:
3.1.1. organizēt izmeklēšanas un novērtēšanas procedūru;
3.1.2. ierosināt LZTB disciplināru lēmumu pieņemšanu;
3.1.3. ieteikt LZTB valdei koriģējošu pasākumu organizēšanu pārkāpuma novēršanai.
3.2. Veicināt biedrības biedru apmācību un izglītošanu ētikas jautājumos, aicinot veidot vienotu izpratni par profesionālās ētikas būtību.
3.3. Rosināt biedrības biedru izglītošanu par valstī pastāvošajām darba likumdošanas un juridiskajām normām.
3.4. Nodrošināt biedrības biedru konsultēšanu un atbalstu attiecībā uz ētiskajiem jautājumiem.
3.5. Iesniegt ierosinājumus LZTB par izmaiņām un papildinājumiem Ētikas kodeksā.

4. Ētikas komisijas darbības principi.

4.1. Korektums. Savā darbā komisijas locekļi ir precīzi, godīgi, plāno un paredz savas darbības rezultātus, darbojas tikai savas kompteneces ietvaros, nepieciešamības gadījumā pieaicina neatkarīgus ekspertus no citām profesionālām sfērām.
4.2. Atbildība un argumentācija. Komisijas locekļi veic tikai argumentētu darbību, ir atbildīgi par savas darbības procesu un tā rezultātiem.
4.3. Neitralitāte. Komisijas locekļi darbības gaitā un lēmuma pieņemšanas brīdī cenšas saglabāt neitrālu pozīciju.
4.4. Konfidencionalitāte. Sūdzības izskatīšanas laikā tiek saglabāta konfidencionalitāte līdz brīdim, kamēr LZTB biedra rīcība tiek atzīta par neētisku. Pēc ētiska pārkāpuma novēršanas, par to tiek saglabāta konfidencionalitāte profesionālu organizāciju ietvaros.
4.5. Koleģialitāte. ĒK darbības pamatā ir uzticēšanās un cieņa pret kolēģiem, apspriežot viņa darbību tikai profesionālos nolūkos. Komisijas locekļi atklāti apspriež visus radušos jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos izvirzot uz LZTB valdes sēdi vai LZTB kopsapulci.

5. Profesionālās rīcības izskatīšanas un novērtēšanas pamatojums

5.1. Zobu tehniķis var rīkoties tādā veidā, kas tiek uzskatīts par neētisku un tiek pakļauts sūdzībām dažādu iemeslu dēļ:
5.1.1. LZTB Statūtu neievērošana.
5.1.2. Paviršība LZTB Ētikas kodeksa interpretācijā.
5.1.3. LZTB Ētikas kodeksa neievērošana.
5.1.4. Dilemmas rezultātā, kas rodas praksē, kā pretruna starp dažādiem juridiskiem likumiem un ētiskiem principiem.
5.2. Zobu tehniķa profesionālā rīcība tiek izskatīta, ja tiek saņemta sūdzība rakstiskā veidā no:
•    klienta - juridiskas vai fiziskas personas;
•    kolēģa - LZTB biedra;
•    citas profesijas pārstāvja - profesionāļa, ar kuru tiek veikta sadarbība profesionālajos jautājumos.
6. Sūdzību izskatīšanas kārtība

6.1. Sūdzība tiek iesniegta rakstiskā veidā, adresēta LZTB Ētikas komisijai. Tajā jābūt norādītam iesniedzēja vārdam un uzvārdam, personas, pret kuru vērsta sūdzība, vārdam un uzvārdam, kā arī sūdzības apraksts un vēlamais sagaidāmais rezultāts pēc sūdzības izskatīšanas.
6.2. Pēc sūdzības saņemšanas 2 nedēļu laikā ĒK izveido Sūdzības izskatīšanas komisiju (SIK) 3 cilvēku sastāvā. Viens no viņiem tiek nozīmēts par SIK priekšsēdētāju. SIK locekļi nedrīkst būt saistīti ar sūdzības iesniedzēju, apsūdzēto un savstarpēji radniecīgām vai dienesta saitēm, ar materiālām interesēm.
6.3. Sūdzības iesniedzējam 2 nedēļu laikā jašaņem paziņojums no ĒK par sūdzības saņemšanu, sūdzības izskatīšanas kārtību vai argumentētu atteikumu izskatīt sūdzību., informāciju par SIK izveidošanu. Visus iepriekšminētos dokumentus saņem arī persona, pret kuru ierosināta sūdzība.
6.4. Lēmumu par sūdzības pieņemšanu vai nepieņemšanu izskatīšanai pieņem ĒK ar balsu vairākumu. Ja sūdzība netiek pieņemta izskatīšanai, sūdzības iesniedzējam tiek uzrādīti iemesli, kuru dēļ sūdzība netiek pieņemta izskatīšanai. Ja sūdzība tiek pieņemta izskatīšanai, sūdzības iesniedzējam tiek paziņots, kad tiks pieņemts lēmums par viņa sūdzību.
6.5. Ja sūdzība tiek pieņemta izskatīšanai, SIK priekšsēdētājs tiekas ar abām pusēm, uzklausa tās un mēģina samierināt. Ja sūdzības iesniedzējs nav ar mieru paņemt sūdzību atpakaļ, to izskata SIK.
6.7. Sūdzības izskatīšanas gaitā sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam tiek dota iespēja izsmeļoši izskaidrot vai komentēt sūdzību.
6.8. Pēc sūdzības izskatīšanas SIK sagatavo īsu rakstisku rezumējumu par izskatīto gadījumu.
6.9. Lēmums par sūdzības izskatīšanu tiek pieņemts 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja sūdzības izskatīšana pārsniedz minēto robežu, abas puses tiek informētas par termiņa pagarināšanas iemesliem.
6.10. SIK lēmumā tiek ietverta atbilde uz jautājumu "Vai sūdzības iesniedzējam ir taisnība?"
6.11. Savu lēmumu par sūdzību SIK iesniedz abām pusēm un LZTB valdei. SIK lēmumiem ir rekomendējošs, nevis obligāts raksturs.
6.12. 30 dienu laikā pēc SIK lēmuma pieņemšanas LZTB valde pieņem savu lēmumu, par kuru informē abas puses. Tajā norādīts, kas tiek darīts sūdzībā norādītā pārkāpuma novēršanai.
6.13. Sakarā ar profesionālām kļūdām un neētisku rīcību LZTB var pieņemt sekojošas sankcijas:
•    nekādu sankciju;
•    brīdinājums;
•    rājiens;
•    uzraudzība;
•    papildu apmācība;
•    ierosinājums sertifikācijas komisijai;
•    ierosinājumi veselības inspekcijai;
•    ieteikumi darba inspekcijai;
•    ieteikumi profesionālajam reģistram.
6.14. Apsūdzētajam ir tiesības uz apelācijas procedūru, kas ir neatkarīga no izmeklēšanas, novērtēšanas un disciplinārā procesa.
6.15. Sūdzības izksatīšanas gaita tiek fiksēta, informācija ir konfidenciāla.

7. Nolikums par Ētikas komisijas darbību un tā ievērošana

7.1. Nolikumu par ĒK darbību izstrādā ĒK, tas tiek apstiprināts, mainīts vai papildināts LZTB kopsapulcē.
7.2. ĒK iepazīstina LZTB biedrus ar nolikumu, izskaidro tā būtību un darbības principus.
7.3. Nolikums ir oficiāls dokuments, uz kuru balstās ĒK darbība, sūdzību izskatīšanas un sankciju pielietošanas procedūra.

Autors: A. Ginters "Ētikas kodekss"

http://lztb.lv/images/LZTB-etikas-kodekss.pdf