Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005. gada 30. novembrī
ar Nr. 40008006904LATVIJAS ZOBU TEHNIĶU BIEDRĪBAS

statūti

 

Rīga, 2019. gads.

Jaunā redakcija


1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Zobu Tehniķu Biedrība" (turpmāk tekstā - Biedrība).

1.2. Biedrība darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

1.3. Biedrība ir bezpeļņas, sabiedriska organizācija.
 

2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Latvijas zobu tehniķu profesionālo, ekonomisko un tiesisko interešu aizstāvība;

2.1.2. Zobu protēžu tehnikas attīstības veicināšana Latvijā.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi:

2.2.1. Izstrādāt un realizēt profesionālās darbības politiku zobu tehniķa specialitātē, piedalīties zobu tehniķa specialitātes pilnveidošanas stratēģijas izstrādē;

2.2.2. Attīstīt un popularizēt Latvijas zobu tehniķa izglītības tradīcijas;

2.2.3. Rūpēties par Biedrības biedru profesionālo sagatavotību un izaugsmi, kā arī organizēt tālākizglītības aktivitātes un pasākumus zobu tehniķiem;

2.2.4. Piedalīties zobu tehniķa tālākizglītības, sertifikācijas un resertifikācijas organizēšanā un veikšanā;

2.2.5. Sadarboties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ārvalstu organizācijām savu mērķu sasniegšanai;

2.2.6. Veikt citas likumīgas darbības, kuras nepieciešamas Biedrības mērķu sasniegšanai saskaņā ar Biedrības pārvaldes institūciju lēmumiem.

2.3. Biedrības darbības metodes ir:

2.3.1. Biedrības biedru tālākizglītības programmas organizācija un realizācija Latvijā un ārvalstīs;

2.3.2. Sertifikācijas standartprasību izstrāde un piedalīšanās sertifikācijā zobu tehniķu specialitātē;

2.3.3. Iesaistīšanās starptautisko profesionālo asociāciju un biedrību darbībā.


3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kurai ir zobu tehniķa izglītība un kuras profesionālā kvalifikācija ir zobu tehniķis, un kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu, atzīt un ievērot Biedrības metodes un citus statūtu noteikumus.

4.2. Biedrības biedram, par īpašiem nopelniem valde var piešķirt Goda biedra statusu. Biedrības Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot balsstiesības. Tos nevar ievēlēt Biedrības pārvaldes, profesionālajās un finanšu revīzijas institūcijās. Goda biedriem nav pienākums maksāt biedra naudu.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, saņemot iesniegto rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Iestājoties Biedrībā, biedram ir jāsamaksā biedru nauda par kalendāro gadu.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.2. Biedrs nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.3. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai;.
4.6.4. Biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, statūtu prasībām un zobu tehniķa ētikas principiem.

4.7. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot regulāras (sistemātiskas) biedra darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, vai biedru naudas nemaksāšanu vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus.

4.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu izslēgtais biedrs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas, un biedru kopsapulces lēmums ir galīgs.

4.9. Biedru izslēdzot vai tam izstājoties no Biedrības, biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. Piedalīties Biedrības pārvadē;
5.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, tai skaitā biedru kopsapulcēs, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. Vērsties arbitrāžas un ētikas komisijā;

5.1.5. Izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu un citus biedriem noteiktos maksājumus;
5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. Propagandēt Biedrībus mērķus, aizstāvēt tās reputāciju.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedrības biedram, balsojot kopsapulcēs, ir tikai viena balss un tas nevar pārstāvēt vēl kādu citu Biedrības biedru.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības un profesionālās institūcijas

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

6.3. Ētikas komisija (3 locekļi).

6.4. Par Biedrības profesionālo institūciju locekļiem nevar ievēlēt personas, kuras nav Biedrības biedri.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi un nav pieļaujama biedra piedalīšanās kopsapulcē ar pārstāvja starpniecību.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. Par tās laiku, vietu un darbības kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš, publicējot paziņojumu Biedrības mājaslapā internetā (www.lztb.lv). Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu, vai ja to rakstveidā pieprasa revīzijas komisija.
7.5. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.6. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc 5 (piecām) nedēļām sasauc atkārtotu biedru kopsapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 (divi) biedri.

7.7. Biedru kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ir:

7.7.1. Apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt tajos grozījumus;

7.7.2. Izmainīt Biedrības simboliku un lemt par jaunas simbolikas ieviešanu;

7.7.3. Ievēlēt Biedrības valdi, revīzijas komisiju, Ētikas komisiju, kā arī lemt jautājumu par viņu atcelšanu no ieņemamā amata;

7.7.4. Ievēlēt Sertifikācijas komisijas locekļus;

7.7.5. Lemt par prasību celšanu vai atteikšanos no prasību celšanas pret valdes un revīzijas komisijas locekļiem;

7.7.6. Lemt par Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai apturēšanu, reorganizāciju, apvienošanos, pievienošanos.

7.8. Biedru kopsapulce var atcelt valdes, valdes priekšsēdētāja – prezidenta, viceprezidenta vai izpilddirektora lēmumus, rīkojumus vai citus aktus.

7.9. Kopsapulci atklāj prezidents. Kopsapulci vada prezidents vai prezidenta nozīmēts valdes loceklis, ja netiek ievēlēts cits kopsapulces vadītājs.

7.10. Kopsapulces sākumā tiek ievēlēts protokolists un balsu skaitīšanas komisija, tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību.

7.11. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli tiek glabāti Biedrības juridiskajā adresē. Katram biedram ir tiesības iepazīties ar kopsapulces protokoliem un ir tiesības saņemt protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.

7.12. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss, un lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu.

7.13. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 14 (četrpadsmit) valdes locekļiem.
8.2. Kopsapulce ievēl valdi uz 4 (četriem) gadiem, atklāti balsojot. Ievēlētajiem valdes locekļiem ir tiesības tikt pārvēlētiem.

8.3. Biedru kopsapulce ievēl 3 (trīs) valdes locekļu kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par valdes locekļiem, ja kāds no biedru kopsapulcē tieši ievēlētajiem valdes locekļiem pārtrauc darbību Biedrības valdē. Valdes kandidātam kļūstot par valdes locekli, viņa pilnvaras tiek apstiprinātas ar valdes lēmumu.

8.4. Par Biedrības valdes locekļiem nevar ievēlēt personas, kuras nav Biedrības biedri.

8.5. Pretendentu valdes locekļa amata kandidātam var izvirzīt 25 Biedrības biedri, iesniedzot valdei kopīgu iesniegumu ne vēlāk kā mēnesi pirms biedru kopsapulces, kurā paredzētas valdes vēlēšanas.

8.6. Valdes loceklis ir tiesīgs atstāt savu amatu pirms pilnvaru termiņa beigām, rakstiski informējot par to Biedrības prezidentu. Šajā gadījumā valde amatā apstiprina valdes locekli no ievēlētajiem valdes kandidātiem.

8.7. Ja valdes loceklis 1 (viena) gada laikā piedalījies mazāk nekā pusē no visām valdes sēdēm, tad tuvākā biedru kopsapulce, pēc valdes locekļa paskaidrojuma uzklausīšanas, lemj par šā valdes locekļa izslēgšanu no Biedrības valdes. Ja valdes loceklis no valdes tiek izslēgts, tad tuvākajā valdes sēdē valde apstiprina amatā valdes locekli no ievēlētajiem valdes kandidātiem.

8.8. Ja kāda no valdes locekļiem amatā stājas cita persona, tās pilnvaras ir līdz esošā sasaukuma valdes darbības laika beigām un izbeidzas vienlaikus ar sākotnēji ievēlēto valdes locekļu pilnvarām.

8.9. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. Lēmumu pieņem valde.

8.10. Valdes locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl valdes priekšsēdētāju – prezidentu, 2 (divus) viceprezidentus un atbildīgo sekretāru. Valdes priekšsēdētājs – prezidents, 2 (divi) viceprezidenti un atbildīgais sekretārs organizē valdes darbu. Valdes priekšsēdētāja – prezidenta mataā viena persona var tikt ievēlēta ne vairāk kā 2 (divus) termiņus pēc kārtas.

8.11. Valdei tiek noteiktas šādas pārstāvības tiesības:

8.11.1. Valdes priekšsēdētājs – prezidents un viceprezidents katrs pārstāv Biedrību atsevišķi;

8.11.2. Pārējie valdes locekļi katrs pārstāv Biedrību kopā ar 11 valdes locekļiem.

8.12. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē. Valdei ir šādi uzdevumi:

8.12.1. Izstrādāt un iesniegt biedru kopsapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai Biedrības darbības virzienu, stratēģiju, programmu un to finansēšanas kārtības projektus;

8.12.2. Nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi;

8.12.3. Izstrādāt un apstiprināt ikgadējo Biedrības darba plānu;

8.12.4. Pēc nepieciešamības izstrādāt statūtu grozījumu projektu;

8.12.5. Ievēlēt valdes priekšsēdētāju – prezidentu, 2 (divus) viceprezidentus un atbildīgo sekretāru;

8.12.6. Noteikt Biedrības biedru pienākumus;

8.12.7. Apstiprināt sagatavoto Biedrības katra nākamā gada budžetu;

8.12.8. Apstiprināt sagatavoto Biedrības gada pārskatu;

8.12.9. Apstiprināt struktūrvienību un profesionālo institūciju nolikumus;

8.12.10. Noteikt Biedrības darbinieku atalgojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā izlemt citus jautājumus, kas ir saistīti ar Biedrības darbiniekiem;

8.12.11. Uzņemt Biedrības biedrus;

8.12.12. Lemt par biedra izslēgšanu no Biedrības;

8.12.13. Veikt citus uzdevumus atbilstoši statūtiem un valdes reglamentam.

8.13. Valdes priekšsēdētājs – prezidents:

8.13.1. Pārstāv Biedrību privāto un publisko tiesību sfērā;

8.13.2. Organizē un nodrošina kopsapulces un valdes lēmumu izpildi;

8.13.3. Rīkojas ar Biedrības mantu un finanšu līdzekļiem;

8.13.4. Organizē valdes sēžu darbu;

8.13.5. Atbild par Biedrības līdzekļu pareizu izlietošanu;

8.13.6. Izlemj pārējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, ja vien šo jautājumu risināšana nav Kopsapulces vai Valdes kompetencē.

8.14. Viceprezidents:

8.14.1. Solidāri, ar valdes lēmumu, sadala daļu no valdes priekšsēdētāja pienākumiem un uzņemas prezidenta pienākumus prezidenta prombūtnes laikā;

8.14.2. Pārstāv Biedrību atbilstoši statūtos noteiktajām pārstāvības tiesībām;

8.15. Atbildīgais sekretārs:

8.15.1. Atbildīgā sekretāra kandidātu izvirza Biedrības prezidents un amatā ievēl Biedrības valde. Valde var lemt par papildu pienākumu noteikšanu Atbildīgajam sekretāram;

8.15.2. Atbildīgais sekretārs darbojas un pārstāv Biedrību atbilstoši statūtiem un valdes noteiktajiem pienākumiem, tai skaitā izpilda Biedrības ikdienas vadības pienākumus, plāno un sagatavo Biedrības ikgadējo budžetu un iesniedz to apstiprināšanai valdē, realizē Biedrības finanšu vadību un naudas plūsmas kontroli, organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedz Biedrības gada pārskatu apstiprināšanai valdē pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas, kā arī veic citus valdes noteiktos uzdevumus.

8.16. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā viena puse no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošu valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja – prezidenta balss. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.17. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, vai ja to pieprasa vismaz puse valdes locekļu vai valdes priekšsēdētājs – prezidents. Valdes sēdes parasti ir slēgtas. Valdes sēdes notiek atklāti, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem valdes locekļiem. Valdes darba organizāciju un kārtību nosaka valdes reglaments, ko apstiprina valde.

8.18. Valdes sēdes norise tiek protokolēta. Protokolā tiek atspoguļoti pieņemtie lēmumi, balsojuma kārtība. Protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota valdes locekļiem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sēdes.

8.19. Valdei ir pienākums ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā kārtējā biedru kopsapulcē sniegt atskaiti par paveikto, izvērstu finanšu atskaiti, kā arī sniegt informāciju par darba plānu un Biedrības budžetu.

8.20. Valdes loceklim savā darbā ir pienākums aizstāvēt Biedrības intereses un valdes loceklis nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai grupu interesēm, ja tās ir pretrunā ar Biedrības interesēm vai Biedrības mērķiem.

8.21. Ja valdes loceklis rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumu, šos statūtus, biedru kopsapulces lēmumus un instrukcijas, valdes loceklis samērā ar savu nodarījumu ir civiltiesiski atbildīgs par zaudējumiem, kas tā dēļ radušies Biedrībai, tās biedriem un trešajām personām.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstoprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce.

10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā.

10.3. Biedru nauda tiek nomaksāta Biedrības birojā. Maksājums jāapstiprina dokumentāli.